Burgemeester en schepen voor participatie herstellen vertrouwen tussen stadsbestuur en actiecomité Red Kloosterland.

Op 23 januari 2018, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Wonen
Schepen Marijke Henne

Het stadsbestuur, met op kop burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen voor participatie Marijke Henne hebben afspraken gemaakt met RedKloosterland over het verloop van het participatieproces ter voorbereiding van het masterplan voor de noordelijke stationsomgeving van Sint-Niklaas. Het afgesproken traject omvat zeven stappen.

 1. Workshops om krijtlijnen te bepalen : Eind januari vinden er op drie opeenvolgende dagen workshops plaats om de uitgangspunten en krijtlijnen van het project te bepalen. De deelnemers aan deze workshops zijn de professionele stakeholders van het project: het stadsbestuur, GO!, Noordvlees Van Gool (slachthuissite), de eigenaars van de Herdersstraat, de NMBS en De Lijn.
 2. Feedback RedKloosterland : De krijtlijnen, zoals deze worden uitgewerkt in de workshops, worden toegelicht aan RedKloosterland. Zij bezorgen, na enkele dagen, hun feedback aan het stadsbestuur.
 3. Terugkoppeling over feedback : Voor de terugkoppeling over de feedback naar RedKloosterland zijn er twee mogelijkheden :
  • Het stadsbestuur beslist om op basis van de feedback nog een aantal zaken opnieuw te bekijken en/of te verfijnen vooraleer naar de buurt te stappen. In dat geval wordt door het stadsbestuur, in overleg met de stakeholders, een aangepast voorstel uitgewerkt dat opnieuw wordt besproken met RedKloosterland. Het proces wordt dus hernomen. 
  • Indien RedKloosterland geen grote opmerkingen heeft op de voorgestelde krijtlijnen, wordt er in onderling overleg een timing vastgelegd om naar de buurt te stappen. Enkel indien het echt onmogelijk is om een consensus te vinden, kan het stadsbestuur zelf het initiatief nemen om het voorstel voor te leggen aan de buurt, met de opmerkingen van RedKloosterland. Maar de intentie om een consensus te bereiken staat voorop.
 4. Toelichting aan de buurt : De buurt wordt geïnformeerd over de uitgangspunten en krijtlijnen van het project. Er wordt een uitgebreide toelichting voorzien, zowel door het stadsbestuur en de stakeholders, als ook door RedKloosterland. Op die manier krijgt het comité de kans om hun feedback toe te lichten aan de buurtbewoners. De aanwezige bewoners kunnen zowel mondeling als schriftelijk reageren, via suggestieformulieren.
 5. Workshops voor verfijning van het masterplan : Met de opmerkingen van de buurtbewoners gaan de stakeholders aan de slag om het masterplan uit te werken en te verfijnen.
 6. Dialoogcafé met de buurt in wisselwerking met stuurgroep : In het dialoogcafé komen een 15-tal vertegenwoordigers van de buurt, waaronder RedKloosterland, samen om de tussentijdse voorstellen van het masterplan te bespreken. Doel van dit overleg is om feedback te verzamelen op deze plannen en om de inzichten uit de buurt en de terreinkennis te gebruiken om de plannen beter te maken.  Het dialoogcafé kan, bij het verdere proces van verfijning, meerdere keren samenkomen. Deze overlegmomenten lopen parallel met de stuurgroepvergaderingen, over de verdere uitwerking. Op die manier wordt de buurt een actieve gesprekspartner gedurende het gehele planproces.
 7. Infomoment : Aan het einde van het traject vindt een infomoment plaats voor de buurt. Hier wordt het finale ontwerp van het masterplan uitgebreid voorgesteld en toegelicht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is