Voorstelling toekomstig College van Burgemeester en Schepenen (2013-2018)

Op 9 november 2012

Op zondag 14 oktober 2012 hebben de kiezers van Sint-Niklaas gesproken. De uitslagen toonden overduidelijk en onmiskenbaar aan hoe enorm sterk de kracht van verandering is, maar evenzeer hoe breed het verlangen is om voort te bouwen op het positieve dat de voorbije jaren werd verwezenlijkt. Rekening houdend met de wil van de kiezer en vertrekkend van de vaststelling dat zij samen met 25 verkozenen beschikken over een ruime en solide meerderheid in de gemeenteraad, hebben de bestuursinstanties van de N-VA en van het Progressief Kartel sp.a-Groen beslist om in de periode 2013-2018 samen de stad te besturen, met Lieven Dehandschutter als burgemeester. In januari zal aan de nieuwe gemeenteraad een ontwerp van derde witboek worden voorgelegd, dat eind april, na een brede maatschappelijke discussie (met o.m. alle adviesorganen) en bespreking door de raad, moet leiden tot de goedkeuring van de definitieve versie van het witboek voor de bestuursperiode 2013-2018. De voorbereiding van het ontwerp van witboek wordt geleid door een stuurgroep, waarin alle leden van het toekomstige college zetelen, en inhoudelijk verdiept door vijf thematische werkgroepen met elk een gelijke vertegenwoordiging van de beide coalitiepartners. 

Geïnspireerd door de verkiezingsprogramma’s van de N-VA en het Progressief Kartel, wordt bij het opstellen van het ontwerp rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

  • De consolidatie van gezonde stadsfinanciën met besparingen op basis van een kerntakendebat;
  • Voortbouwend op het tweede witboek van 2007, beleidslijnen die goed zijn verder te zetten en beleidslijnen waar verbetering nodig of nuttig is te veranderen;
  • Vanuit een Vlaamse en sociale ingesteldheid en met een open geest worden eigentijdse klemtonen gelegd inzake ruimte, milieu, welzijn, inburgering, cultuur, economie en duurzame mobiliteit;
  • Een streven naar maximale kindvriendelijkheid op alle domeinen en een bijzondere aandacht voor de noden van de senioren;
  • Een kordaat veiligheidsbeleid waarin preventie en repressie complementair zijn;
  • De betrokkenheid, inspraak en participatie van de burgers en het middenveld.

Daarnaast bereikten de N-VA en het Progressief Kartel een akkoord over de taakverdeling binnen het toekomstige College van Burgemeester en Schepenen en hebben de respectieve partij-instanties de kandidaten voor de verschillende functies aangeduid:

Lieven Dehandschutter (N-VA)

burgemeester

 

Christel Geerts (sp.a)

schepen voor ruimtelijke ordening & stadsvernieuwing, groen & stadsreiniging, seniorenbeleid en evenementen

 

Peter Buysrogge (N-VA)

schepen voor personeel, wonen en sport

 

Sofie Heyrman (Groen)

schepen voor welzijn & diversiteit, flankerend onderwijsbeleid en burgerzaken

 

Annemie Charlier (N-VA)

schepen voor cultuur, toerisme en landbouw

 

Gaspard Van Peteghem (sp.a)

schepen voor openbare werken, waterbeheersing en foren & kermissen

 

Marijke Henne (N-VA)

schepen voor stedelijk basisonderwijs & kinderopvang, inburgering en participatie

 

Wout De Meester (Groen)

schepen voor jeugd, duurzaamheid en natuur

 

Carl Hanssens (N-VA)

schepen voor mobiliteit, economie en werk

 

Mike Nachtegael (sp.a)

voorzitter OCMW en schepen voor financiën

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is