Volksraadpleging? STEM NEEN!!

Op 20 augustus 2013

VOLKSRAADPLEGING? STEM NEEN! Op zondag 1 september vindt er in Sint-Niklaas een volksraadpleging plaats over de vraag of het stadspersoneel verder moet instaan voor de huis-aan-huisophaling van het restafval (grijze en gele zakken). De stemming is niet verplicht. Wie toch zijn of haar stem wil uitbrengen, adviseert de N-VA om een ‘neen’-stem uit te bren- gen. De N-VA heeft bedenkingen bij het feit dat naar dit ‘wapen’ werd gegrepen in een poging om een grote besparing tegen te houden (die het gevolg zou zijn van de hervorming van de reinigingsdienst) . BESPAREN DOOR REORGANISATIE Net als in de meeste Vlaamse steden en gemeenten zijn ook in Sint-Niklaas de financiële vooruitzichten niet erg rooskleurig. Zonder ingrepen zou de stadskas in 2015 een tekort hebben van 10 miljoen euro. Om dat te voorkomen stelde het nieuwe stadbestuur (N-VA en sp.a-Groen) een drastisch besparingsplan dat de stadsfinanciën gezond wil houden en tegelijk ook de dienstverlening aan de bevol- king verzekert en naakte ontslagen bij het stadspersoneel vermijdt. De voorgestelde reorganisatie van de huisvuilophaling zou jaarlijks ongeveer 470 000 euro opleveren. De stedelijke reinigingsdienst wordt niet afgeschaft, maar wel afgeslankt, waarbij de huis-aan-huisophaling van het restafval (grijze en gele zakken) voortaan door een privéfirma zou gebeuren, in opdracht van de intercom- munale voor afvalbeheer Midden-Waasland (MIWA). Zo houdt het stadsbestuur nog een stevige vinger in de pap, omdat Sint-Niklaas de belangrijkste aandeelhou- der is van MIWA. GEEN ONTSLAGEN In tegenstelling tot andere steden en gemeenten heeft het stadsbestuur van Sint- Niklaas nooit overwogen om stadspersoneel op straat te zetten. Bij de afslanking van de reinigingsdienst zou immers zowat de helft van de 42 personeelsleden een andere taak bij het stadsbestuur krijgen, zodat zij niet voor hun werkzekerheid moeten vrezen. GEEN REDELIJK ARGUMENT De vakbonden hebben van meet af aan geprotesteerd tegen de geplande hervorming en hebben nu op deze raadpleging aangestuurd. Voor de N-VA is het geen principiële kwestie wie het huisvuil ophaalt. Voor ons telt het behoud van de dienstverlening, de prijs en een sociaal verantwoorde regeling voor het betrokken stadspersoneel. Wat de prijs betreft, blijkt dat dit momenteel veel goedkoper kan door uitbesteding langs MIWA. Aangezien ook de dienstverlening aan de bevolking verzekerd blijft en niemand wordt afgedankt, vindt de N-VA dat er geen enkel redelijk argument overblijft om te pleiten voor het behoud van de huidige regeling. Daarom antwoordt de N-VA ‘neen’ op de vraag van de volksraadpleging ‘Moet het stadspersoneel instaan voor de huis-aan-huisophaling van het restafval?’

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is