Verslag OCMW Raad van 26/3/2015

Op 27 maart 2015

Verslag OCMW Raad van 26/3/2015

Korte samenvatting

De N-VA fractie in de OCMW raad van Sint-Niklaas is zeer verheugd omtrent enkele belangrijke beslissingen, genomen op de raadszitting van gisteren. Voornamelijk de beslissingen rond de nieuwe camerabewaking in alle OCMW-gebouwen en de extra dienstverlening (Postpunt en Kind en Gezin) die in het Welzijnshuis binnenkort zal aangeboden worden.

Het OCMW van Sint-Niklaas zal 86 nieuwe camera's van hoge kwaliteit plaatsen, verdeeld over de verschillende gebouwen. Het nieuwe camerabewakingssysteem zal de veiligheid van het personeel, bewoners en bezoekers van de OCMW gebouwen helpen garanderen. Er zal ook een procedure gestart worden om het juridisch gebruik van deze beelden mogelijk te maken.

Binnenkort zal er in het Welzijnshuis een nieuw postpunt (i.s.m. Bpost) geopend worden en een consultatiemogelijkheid bij Kind en Gezin (i.s.m. Vzw Kind en Preventie) mogelijk zijn. Deze extra diensten zullen niet alleen een extra service bieden aan de inwoner van Sint-Niklaas maar zullen ook drempelverlagend werken wat de eigenlijke bedoeling van het Welzijnshuis nog meer tot zijn recht zal laten komen.

Meer informatie

Algemeen


Camerabewakingsinstallatie en videofonie in verschillende gebouwen van het OCMW van Sint-Niklaas

In 2014 is de principebeslissing genomen om videofonie te installeren in de woonzorgcentra. Op die manier kunnen de verpleegkundigen en verzorgenden in de avond- en nachturen vanaf hun dienst zien, wie er aanbelt en hen (op afstand) al dan niet binnenlaten. Verder bleek camerabewaking gewenst om, in geval van incidenten, te kunnen nagaan, of en wanneer bewoners, bezoekers of personeel de gebouwen of punten op het terrein passeren.

Het gaat daarbij niet om actieve camerasurveillance. De bedoelingen zijn om problemen te voorkomen (met name rond sluikstorten) en om in geval van problemen of vragen met behulp van camerabeelden aanvullende elementen te kunnen aanreiken.

Het lastenboek bevat daarom een aantal principes:

  1. De beelden worden, behalve voor de videofonie aan de buitendeuren, nooit rechtstreeks bekeken. De beelden kunnen alleen worden bekeken, in het geval van incidenten.

  2. De beelden zijn niet bedoeld om beelden te nemen van de buitendeuren, afvalcontainers, ingangen van de parkings etc. In principe wordt er niets op het openbaar domein gefilmd.

  3. De beelden zijn niet bedoeld om werknemers te controleren.

  4. De beelden uit alle gebouwen die op het glasvezelnetwerk zijn aangesloten, worden bewaard op de centrale computers. Er wordt ook gegarandeerd dat de beelden ook bij slecht weer, voldoende duidelijk zijn om personen en/of voertuigen op te herkennen. Er worden behoorlijk hoge kwaliteitseisen gesteld, want het heeft geen zin om te investeren in een systeem dat op kritische momenten niet performant genoeg is.

In totaal is het de bedoeling om 86 camera’s te plaatsen, verspreid over alle OCMW-gebouwen, met uitzondering van Ter Wilgen. Daarmee kunnen de deuren en kritische punten op de terreinen in beeld worden gebracht. Er zijn de afgelopen jaren enkele incidenten geweest waarbij we door middel van camera’s de situatie wellicht hadden kunnen voorkomen (enkele voorbeelden uit 2015: inbraak in de administratieve vleugel van De Spoele, stenen door de ruiten gooien in Nieuwkerken, vernielingen in de fietsenstalling van het Welzijnshuis, bekrassen van een auto op de parking van De Plataan). Maar vooral is het belangrijk dat we onze bewoners en personeelsleden stevigere veiligheidsgaranties kunnen bieden . Om de beelden, indien nodig, als juridisch bewijsmateriaal te kunnen gebruiken, zal de daarvoor nodige procedure bewandeld gaan worden, zoals vastgelegd in de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s van 21 maart 2007. Daarvoor is het nodig dat er een verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden wordt aangeduid. Die kan personeelsleden die daartoe op voorhand zijn aangeduid, de opdracht geven om beelden te consulteren. Daarbij moeten garanties gegeven worden met het oog op de informatieveiligheid en de bescherming van de privacy. Een groot deel van de camera’s staat gericht op voor publiek toegankelijke besloten plaatsen. Daarvoor geldt een meldingsplicht bij de lokale politie en de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Voor camera’s die gericht zijn op niet-besloten plaatsen (zoals bijvoorbeeld de parking), moet er eerst advies aan de gemeenteraad en de korpschef van de lokale politie worden gevraagd.

Welzijnshuis

Overeenkomst postwinkel in het Welzijnshuis

In 2008 startte OCMW Sint-Niklaas reeds met een postwinkel in thuiszorgcentrum ’t Punt in de Lamstraat. In de praktijk is gebleken dat dit een meerwaarde biedt naar de dienstverlening die in thuiszorgcentrum ’t Punt aangeboden wordt. Naar analogie hiermee wordt voorgesteld om ook in het Welzijnshuis met een postwinkel te starten. Als ingangsdatum wordt 5 mei 2015 vooropgesteld. De uitbreiding van de dienstverlening in het Welzijnshuis met een postwinkel zorgt voor een uitbreiding van de basisdienstverlening binnen de wijk en kan ook gekaderd worden binnen de opdracht van het OCMW. De balie van het Welzijnshuis dient om bezoekers op weg te helpen en basisvragen inzake sociale dienstverlening te beantwoorden. Bij meer inhoudelijke of persoonlijke vragen wordt doorverwezen naar de maatschappelijk assistenten. In die zin sluit de postwinkel aan bij de dienstverlening die aan de balie wordt aangeboden. Een postwinkel kan hierbij de drempel naar het Welzijnshuis verlagen. Postverrichtingen brengen allerlei mensen over de vloer, die zo ook kennis kunnen maken met het aanbod van sociale dienstverlening. Voor de organisatie van deze postwinkel is het belangrijk dat er voldoende medewerkers zijn om deze opdracht uit te voeren en dat deze opdracht vervuld kan worden medewerkers die hiervoor over de nodige deskundigheid beschikken. Hiervoor wordt door bpost zelf de nodige opleiding voorzien.

Samenwerkingsovereenkomst met de vzw Kind en Preventie

In de consultatiebureaus van Kind en Gezin worden kinderen gedurende de eerste drie levensjaren opgevolgd in hun fysieke en mentale ontwikkeling. Tevens worden in deze consultatiebureaus de verplichte inentingen aangeboden. Tijdens de consulten op het consultatiebureau wordt de eigen zorgverlening van Kind en Gezin ingeschakeld in de werking van de consultatiebureaus die door privé- of publieke instanties (gemeente, OCMW enz.) worden georganiseerd. Per regio van ongeveer 1.200 geboorten worden 5 à 6 consultatiebureaus erkend. In de eerste drie levensjaren zijn er 10 consulten gepland. Bijna 9 op de 10 gezinnen komen met hun baby het eerste jaar naar het consultatiebureau. Kind en Gezin stelt de regioverpleegkundige en de gezinsondersteuner ter beschikking van het consultatiebureau en de prenatale steunpunten. Het organiserende bestuur schakelt de artsen in. De vrijwilligers vallen ook onder de bevoegdheid van de organiserende besturen. Hun opdrachten zijn onthaal en meten en wegen De VZW Kind en preventie is een erkende organisatie die in Sint-Niklaas o.a. een consultatiebureau organiseert in de Schoolstraat. Omwille van de verouderde huisvesting en de nabijheid van het welzijnshuis stelden zij, samen met de regioverantwoordelijke van Kind en Gezin, de vraag om in het welzijnshuis een consultatiebureau te kunnen organiseren. Concreet zou het gaan over volgende consultaties: Elke dinsdag van 8.30 uur tot 13.00 en van 17.00 tot 21.00 uur Elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 13.00 uur tot 17.00 uur. Elke tweede donderdag van de maand van 15.30 uur tot 21.00 uur. Zij willen hiervoor gebruik maken van een deel van de wachtplaats en twee spreekplaatsen. Daarnaast vragen zij de mogelijkheid gebuik te kunnen maken van de vergaderzalen voor interne vergadermomenten met de vrijwilligers. De werking van dit consultatiebureau betekent een meerwaarde voor de ganse werking van het welzijnshuis. Hierdoor vergroot de diversiteit aan dienstverlening in dit gebouw wat drempelverlagend kan werken voor de andere werkingen. Dit kan ook de band tussen sociale dienstverlening en de werking van kind en gezin verstevigen wat de hulpverlening aan gezinnen in armoede kan verbeteren. Ook de aanwezigheid van het loket kinderopvang in hetzelfde gebouw is voor beide werkingen een meerwaarde.   

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is