Verslag gemeenteraad 31 januari 2014

Op 1 februari 2014

Tijdens de eerste gemeenteraad van 2014 staan opnieuw enkele boeiende onderwerpen op de agenda. Een kort verslag van de meest in het oog springende agendapunten.

(1)
Het afgelopen jaar werden drie grote veranderingstrajecten in de stijgers gezet:
- een sterkere synergie tussen stad en OCMW;
- meer klantgerichte dienstverlening en de invoering van de LEAN-principes;
- gebiedsgerichte werking van de uitvoerende diensten.

Schepen Peter Buysrogge stelt de raad vandaag een aangepaste organisatiestructuur en bijhorende personeelsformatie voor, die een eerste vertaling vormen van de lopende veranderingstrajecten. In de plaats van de oude departementen, worden de stedelijke diensten georganiseerd in zes coherente clusters. De nieuwe clusterstructuur past in de visie om van de stad een slanke en transparante organisatie te maken.

Drie verticale clusters omvatten de thematische beleidsdomeinen waarbinnen de stad actief is. Het gaat om:
- ruimte, milieu en economie;
- cultuur, vrije tijd en onderwijs;
- sociale dienstverlening.

Drie horizontale clusters, die de hele organisatie doorkruisen, werken stadsbreed en ondersteunen de drie verticale clusters. Het gaat om:
- dienstverlening (onthaal, klantendienst, burgerzaken, ICT, ...);
- techniek (logistiek, technische diensten, ...);
- ondersteuning (personeel, secretariaat, financiën, ontvangerij, beleidsondersteuning, ...).

De nieuw aan te duiden clustermanagers zullen in eerste instantie en in nauwe samenwerking met de betrokken diensthoofden en personeelsleden, de opdracht krijgen om een efficiënte organisatiestructuur binnen hun eigen cluster uit te bouwen.

(2)
Schepen Annemie Charlier geeft in antwoord op een vraag van Hasan Bilici een overzicht van de culturele activiteiten die nu reeds gepland zijn in het kader van '50 jaar migratie'. De stad Sint-Niklaas zal op gepaste wijze vieren dat exact 50 jaar geleden de eerste migratie vanuit Turkije en Marokko, onder andere ook naar Sint-Niklaas, op gang kwam.

(3)
Schepen Marijke Henne erkent, op vraag van de raadsleden Ali Salhi en Marc Heynderickx, dat de adviesraden op dit moment inderdaad onvoldoende de diversiteit van de stad weerspiegelen, maar ze gelooft niet dat de oprichting van een aparte adviesraad voor minderheden het goeie antwoord is. Het bestuur engageert zich wel om te werken aan de interculturalisering van de bestaande adviesraden en met nieuwe formules als 'Changemakers', georiënteerd op verschillende interessegebieden, mensen met migratieachtergrond te motiveren om spreekbuis te worden voor hun gemeenschap in het publieke debat.

(4)
Schepen Carl Hanssens beantwoordt vragen van raadslid Ronny Suy over de mobiliteits- en verkeersveiligheidsproblematiek in de stad, onder over de geplande werken aan de N70 en het kruispunt Driekoningen-Hofstraat. Hij bevestigt dat er wordt gewerkt aan de nodige coördinatie tussen de verschillende geplande werven, om de bereikbaarheid van de stad te blijven garanderen, maar dat hinder onvermijdelijk is. We rekenen hiervoor op goeie afspraken met het Vlaams gewest. In antwoord op de vraag van Roland Pannecoucke over autodelen, licht hij de parkeerregimes voor wagens in een systeem van autodelen - Cambio en Autopia - toe. Hij geeft toe dat het huidige systeem bijgestuurd moet worden en geeft aan dat het stadsbestuur werk zal maken van betere communicatie met de buren en beter omkaderde criteria.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is