Ministers Bourgeois en Van den Bossche stellen het Vlaams actieplan voor MOE-migranten voor

Op 16 november 2011

Op initiatief van Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois lanceert de Vlaamse regering vandaag haar actieplan voor MOE-migranten (Midden- en Oost-Europa). Hierdoor is voor het eerst de problematiek van de Roma volledig in kaart gebracht. In 2010 kwam nagenoeg 40% van de instroom in Sint-Niklaas uit een MOE-land (234 instromers). Het totaal aantal Roma wordt volgens het onderzoek geschat op 800 in onze stad. Dankzij de aanpak van de Vlaamse regering wordt er nu  – vanuit de filosofie van een ketenaanpak – een heel aantal concrete initiatieven genomen (onderwijs, werkgelegenheid, tegengaan huisjesmelkerij,…). Ik hoop dat het stadsbestuur hieraan zal meewerken. Vandaag maakte minister van Stedenbeleid Freya Van den Bossche het systeem van ‘buurtstewards’ bekend :   in de steden waar de meeste Roma verblijven zullen buurtstewards ingezet worden in die wijken waar het samenleven het felst onder druk staat. Op basis van de huidige cijfers zijn dat Brussel, Antwerpen, Gent en Sint-Niklaas. Als N-VA-voorzitter van Sint-Niklaas hoop ik dat het stadsbestuur van deze mogelijkheid zal gebruik maken.

 

PERSBERICHT

Ministers Bourgeois en Van den Bossche stellen het Vlaams actieplan voor MOE-migranten voor

 

De Vlaamse regering heeft zopas een actieplan afgewerkt waarin tal van maatregelen zijn opgenomen om de gevolgen van de instroom van Midden – en Oost-Europese (MOE) migranten in onze steden op te vangen. Hiermee wil de voltallige Vlaamse regering, vanuit de verschillende bevoegdheden, de MOE-migranten, en in het bijzonder de Roma,  activeren om hun rechten uit te oefenen en hun verplichtingen na te komen.   Minister Bourgeois, bevoegd voor Inburgering en Integratie, en minister Van den Bossche, bevoegd voor het stedenbeleid, lichtten het actieplan deze morgen toe tijdens een persconferentie.

Minister Bourgeois: “Centraal in het actieplan staat activering. De Vlaamse overheid verwacht dat de Midden – en Oost-Europese migranten die hier wettig verblijven, waaronder ook de Roma, zich inburgeren, Nederlands leren, ervoor zorgen dat hun kinderen onderwijs volgen en dat zij dus op reguliere wijze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.” 

Het actieplan is inclusief maar expliciet. Inclusief omdat elk beleidsdomein de verantwoordelijkheid neemt om met deze intra-Europese migratievorm om te gaan: zo zijn maatregelen en acties inzake de domeinen onderwijs, huisvesting, inburgering, welzijn, werk en internationale samenwerking geformuleerd. En expliciet omdat het plan zich richt tot een welbepaalde groep instromers: Midden – en Oost-Europese migranten. 

Met het project ‘de buurtstewards’ heeft  Vlaams Minister van Stedenbeleid Freya Van den Bossche een zeer concrete bijdrage geleverd aan het actieplan.  In de steden waar de meeste Roma verblijven zullen buurtstewards ingezet worden in die wijken waar het samenleven het felst onder druk staat. Op basis van de huidige cijfers zijn dat Brussel, Antwerpen, Gent en Sint-Niklaas. Concreet zullen de buurtstewards de straat op gaan en de problematiek bij de wortel aanpakken door zowel controlerend, gedragssturend, bemiddelend en begeleidend te werken. Voor de komende vier jaar heeft  minister Van den Bossche jaarlijks een budget van 750.000 euro vrijgemaakt, of in totaal 3 miljoen euro, wat overeenkomt met de aanwerving van 15 buurtstewards. Het zullen de steden zelf zijn die de buurtstewards aanwerven en hen inschakelen in hun eigen aanpak van de problematiek.

Minister Van den Bossche: “Samenleven vraagt inspanningen van iedereen. De buurtstewards zullen zich onder de mensen begeven en de Roma-gezinnen op de spelregels van onze samenleving wijzen. Dat betekent dat ze overlast kordaat aanpakken, maar evengoed dat ze de wooninspectie inschakelen als huisjesmelkers deze gezinnen in krotwoningen onderbrengen. De buurtstewards zullen fungeren als aanspreekpunt en het gezicht zijn van de stedelijke overheid in de wijken. Zo kunnen ze de verstandhouding tussen oude en nieuwe bewoners in onze stadswijken bevorderen.”


Enkele voorbeelden van wat uit de andere beleidsdomeinen in het actieplan is opgenomen: 

-          de Vlaamse Wooninspectie zal gericht controleren op huisjesmelkerij;

-          voor onderwijs gaan de acties over het verhogen van de instroom naar het onderwijs, de kinderen op school houden en het verhogen van de ouderbetrokkenheid;

-          een betere toeleiding naar inburgering. Dit moet mogelijk zijn door de samenwerking tussen onthaalbureaus en OCMW- besturen te verbeteren.

-          bij Gelijke Kansen krijgen de meldpuntmedewerkers een vorming over MOE en specifiek Roma.

 

Het actieplan is digitaal te verkrijgen via onderstaande contactpersonen.

Meer info?

Peter Buysrogge (woordvoerder minister Bourgeois):

02/552.69.80 – 0478/420.385 - Peter.Buysrogge [at] vlaanderen.be ()

 

Gorik Van Holen (woordvoerder minister Van den Bossche)

0478/36 75 68 – gorik.vanholen [at] vlaanderen.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is