Meerjarenplan met focus op gezinnen, ondernemers en verenigingen

Op 2 december 2013

N-VA Sint-Niklaas reageert erg tevreden op de meerjarenplanning die het stadsbestuur presenteert. Ondanks de moeilijke financiële context waarbinnen moest worden gewerkt, werden duidelijke en toekomstgerichte keuzes gemaakt, met een sterke focus op de gezinnen, ondernemers en verenigingen. Ook enkele stevige vernieuwingstrajecten moeten de stad de nodige zuurstof geven om meer dan vroeger in te zetten op een klantgerichte dienstverlening en een efficiënte overheid.

De N-VA schoof op 14 oktober 2012 vijf duidelijke speerpunten naar voren. Die vijf speerpunten vinden nu ook hun vertaling in het beleid en de budgettaire keuzes van het stadsbestuur.

Zo ziet de N-VA haar vijf speerpunten vertaald in de voorliggende meerjarenplanning:

1. Een veilige en gezellige stad

 In het Zonaal Veiligheidsplan liggen de prioriteiten voor het veiligheidsbeleid vast: in de stadskern wordt gewerkt rond de leefbaarheid, met meer blauw op straat dat gerichter kan optreden door de doelgerichte inzet van extra camera’s, er wordt gewerkt aan inbraakpreventie en –bestrijding, mobiliteit en verkeersveiligheid zijn een blijvend aandachtspunt, het aantal fietsdiefstallen moet fors naar beneden en tot slot gaat ook aandacht naar de aanpak van informaticacriminaliteit.

 Een derde van het investeringsbudget gaat naar de aanleg en het onderhoud van de rioleringen, investeringen die hun effect in de strijd tegen wateroverlast al meermaals bewezen. Na de ondergrondse werken wordt telkens ook de bovengrond vernieuwd: goed voor veiliger straten en meer ruimte voor de zachte weggebruiker.

 Dankzij een meer gebiedsgerichte aanpak zullen de diensten zoveel mogelijk aanwezig zijn in het straatbeeld, om de buurten leefbaar, onderhouden en netjes te houden (zie ook punt 5).

2. Een sociale stad voor jong en oud

 Om werkende ouders te ondersteunen investeert de stad in een vierde kinderdagverblijf (i.s.m. het OCMW) en zal ze een nieuwe stek bouwen voor buitenschoolse kinderopvang op het VP-plein. Er worden ook middelen voorzien om de gebouwen van de buitenschoolse opvang in Belsele te vervangen.

 Het verenigingsleven kan blijven rekenen op de ondersteuning van de stad: de premies en subsidies blijven (grotendeels) ongewijzigd. Zij kunnen ook gebruik blijven maken van de stedelijke infrastructuur en het feestmateriaal.

 Wie het moeilijker heeft, zoals nieuwkomers, verdient extra aandacht. Het welzijnsbeleid versterkt haar focus op integratie en inburgering.

 De stad voorziet de nodige middelen voor een blijvend kwalitatief cultuurbeleid. Het stadsbestuur investeert in het onderhoud en de instandhouding van haar patrimonium aan cultuurgebouwen en monumenten. De bibliotheek wordt gerenoveerd op de huidige locatie. Intussen wordt een langetermijnvisie uitgestippeld in een masterplan voor het Hendrik Heymanplein, waar ook de nieuwe bibliotheek plaats moet krijgen. Huis Janssens wordt gerenoveerd, er wordt blijvend geïnvesteerd in de uitbouw van het vernieuwde Mercatormuseum en het Grafisch Centrum. De conciërgewoning Walburg wordt eveneens gerenoveerd en zal gebruikt kunnen worden als vergaderzaal of tentoonstellingsruimte. De Vrije Ateliers behouden hun werking op de site in de Rode Kruisstraat, waar enkele gerichte vernieuwingswerken zullen worden uitgevoerd. Op de academiesite zorgt VTS-site voor de noodzakelijke extra ruimte ten behoeve van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans (SAMWD) en de schouwburg. Er komt een verbeterde huisvesting van het filiaal van de SASK in de Clementwijk. In de schouwburg wordt gekozen voor duurzame ledverlichting.

 Ook in het sportbeleid liggen enkele opvallende accenten: er komt een grondige renovatie van sporthal De Witte Molen, de stad bouwt een nieuwe judozaal in Sinaai en plant eveneens grondige werken aan het zwembad. Op vraag van de lokale gemeenschap in Nieuwkerken wordt ook de vloer in jeugdhuis ’t Verschil aangepast voor meer polyvalent gebruik. Het totale investeringsbudget voor sport is aanzienlijk groter dan in de vorige bestuursperiode.

3. Dynamische stadskern en levendige deelgemeenten

 De definitieve heraanleg van het kruispunt Driekoningen is een belangrijke schakel in een vlotte doorstroming in de binnenstad.

 Het belangrijkste mobiliteitsproject wordt de aanleg van de Oostelijke Tangent, de cruciale schakel in het ontwarren van de mobiliteitsknoop in Sint-Niklaas.

 De stad voorziet een ruim budget voor een heel arsenaal aan maatregelen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid, met veel aandacht voor de zachte weggebruiker. Na 40 jaar zal er terug een autoloze zondag worden georganiseerd.

 Op economisch vlak zal de stad meer werk maken van het gericht ondersteunen van de ondernemers, de dienstverlening wordt uitgebouwd volgens de noden van het bedrijfsleven in de stad. Ondernemend Sint-Niklaas zal ondersteund worden door een voltijdse centrummanager, een adviseur lokale economie en een voltijdse horecacoach, die o.m. zullen werken aan de heropleving van het kernwinkelgebied, bedrijventerreinmanagement en een horecabeleidsplan. Een herstructurering van de inspraakorganen en een nieuwe organisatorische inbedding van de dienst economie zijn de eerste stappen. De bestaande belastingen worden volledig herschikt en administratief eenvoudiger gemaakt.

 Voor de deelgemeenten evolueren de jeugdcentra naar gemeenschapscentra, die ook inzake participatie een rol te vervullen hebben. De stad bouwt ook een nieuwe instuifruimte voor jeugdhuis De Galjaar in Belsele.

 De dienstverlening in de deelgemeentehuizen zal meer afgestemd worden op de noden van de inwoners van Belsele, Nieuwkerken en Sinaai (zie ook punt 5).

4. Inspraak en participatie voor burgers, verenigingen en buurten

 Binnen de stad werkt een stuurgroep een beleidskader uit om inspraak en participatie, bv. bij grotere infrastructuurwerken of naar aanleiding van concrete thematische of gebiedsgerichte initiatieven, structureel in te bedden in de organisatie.

 Met de advies- en dorpsraden maakt de stad een afsprakennota, die de wederzijdse engagementen duidelijk vastlegt en de basis vormt voor een goede verstandhouding met het middenveld.

5. Een sobere en efficiënte administratie

 Een goede administratieve dienstverlening staat bovenaan de prioriteitenlijst. In het stadhuis willen we een klantvriendelijke en efficiënte afhandeling van alle vragen. We realiseren een volledig nieuw dienstverleningsconcept met een moderne lokettenwerking, zodat de burger beter geholpen wordt.

 De interne organisatie van de stad wordt hertekend, zodat de stad in een nieuwe organisatiestructuur kan werken met een slagkrachtiger en efficiënter georganiseerde administratie. Door een sterkere samenwerking met het OCMW zal de dienstverlening erop vooruitgaan.

 Door een verregaande digitalisering willen we het mogelijk maken dat de bevolking zo veel mogelijk producten digitaal kan aanvragen en ontvangen.

 Het stadsarchief verhuist naar een nieuwe vleugel in het stadhuis (kant Parkstraat).

 De uitvoerende en technische diensten van stad en OCMW gaan samenwerken in de stadswerkplaatsen, die na 50 jaar in fasen gerenoveerd zullen worden.

 Door een gebiedsgerichte aanpak werken de uitvoerende diensten niet meer naast elkaar, maar in geïntegreerde onderhoudsploegen. De nodige investeringen in het machinepark worden daarvoor voorzien.

 De stad kiest voor een slanker ambtenarenapparaat, evenwel zonder dat er naakte ontslagen vallen. De aanpassing van de rechtspositieregeling en de uitbesteding van een deel van de huisvuilophaling aan Mi-Wa zijn al de eerste stappen in die richting.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is