Akkoord tussen stadsbestuur en vakbonden over de rechtspositie van het stadspersoneel

Op 12 oktober 2013

Besparen uit noodzaak

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas moet, net als vele andere steden en gemeenten, de komende jaren grondige besparingen doorvoeren. Daarvan zijn vooral externe redenen de oorzaak: de economische crisis (die de inkomsten laat stagneren), de bankencrisis (die bepaalde dividenden liet verdwijnen), het feit dat de Vlaamse en federale overheden taken doorschuiven naar de gemeenten…

Daarom bevat het witboek een aantal maatregelen om op veel verschillende vlakken te besparen, zonder dat dit de dienstverlening aan de burger te sterk in het gedrang brengt en zonder dat er gegrepen moet worden naar maatregelen als het verhogen van de belastingen.

Personeel moet ook steentje bijdragen

Vermits een groot deel van de uitgaven van een stadsbestuur verband houden met het personeel, komt tijdens de besparingsronde ook het personeel in beeld. De stijging van de personeelskost ligt bovendien nog een pak hoger dan de stijging van de andere uitgaven: door indexeringen, CAO’s die op een hoger niveau worden afgesloten… maar vooral door de stijging van de pensioenlasten, zowel voor de statutaire (vastbenoemde) als de contractuele ambtenaren, die een gevolg zijn van besparingen op federaal niveau.

Van bij de aanvang van de onderhandelingen was er duidelijkheid over de uitgangspunten, nl. om naakte ontslagen te vermijden en om te trachten om de last te spreiden over het hele personeelsbestand.

Het stadsbestuur heeft er in deze context voor gekozen om maximaal in te zetten op een stijgende efficiëntie en effectiviteit. We moeten de juiste dingen doen, en bovendien op de meest efficiënte manier. Het stadsbestuur kiest ervoor dit te kaderen in een positief verhaal van samen zoeken naar een betere dienstverlening en het herstructureren van de diensten naar een grotere inhoudelijke cohesie.

De afgelopen 6 maanden werd intensief onderhandeld. Dit leidde tot een voorstel over de aanpassing van het aantal verlofdagen, de zaterdagvergoeding, de toelage onverwachte oproep en de evaluatieprocedure.

Concrete voorstellen

Wat houdt het akkoord concreet in?

1. Zaterdagvergoeding

Stadspersoneel dat op zaterdag komt werken, krijgt momenteel een toeslag van 100 %, die wordt omgezet in verlof. Voor elk uur dat gepresteerd wordt op zaterdag, kan het personeelslid dus 2 uur verlof nemen op een weekdag. Dit is de maximum toeslag binnen het onderhandelingskader vastgelegd door de Vlaamse Regering. De toeslag op zaterdag wordt teruggebracht tot 100% naar 50%. Na 18 uur wordt dit 75% om tegemoet te komen aan de meest gezinsonvriendelijke werkuren.

2. Toelage onverwachte oproep

Als een stadspersoneelslid onverwachts wordt opgeroepen, bv. voor een interventie in een stadsgebouw ’s avonds of ’s nachts, dan geldt daar nu een toelage van 400 %. Ook dit is de maximum toegestane toelage. Het stadsbestuur brengt de toelage terug naar 300 %, zodat onverwachte oproepen wel nog rekening houden met de inbreuk op het privé-leven van het betrokken personeelslid, maar anderzijds iets minder gecompenseerd worden.

3. Aantal verlofdagen

Stadspersoneelsleden hebben nu recht op 14 feestdagen en 34 verlofdagen. De Vlaamse Regering heeft bepaald dat lokale besturen minimum 30 en maximum 35 verlofdagen mogen toekennen.

Het nieuwe voorstel gaat uit van 30 dagen verlof voor iedereen. Naarmate men langer voor het stadsbestuur werkt, komen er verlofdagen bij om na 35 jaar dienst 35 vakantiedagen te hebben.

Het bestuur kiest voor deze herverdeling om langer werken te stimuleren. In het leeftijdsbewust personeelsbeleid past ook het behoud van het leeftijdsverlof: vanaf 60 krijgt men per leeftijdsjaar een extra dag dienstvrijstelling.

4. Evaluatie

De stad wenst een evaluatiegesprek van elk personeelslid om de 2 jaar. Bij ongunstige evaluatie volgt er 6 maand begeleiding. Wanneer er dan opnieuw een ongunstige evaluatie is, is er de mogelijkheid om het personeelslid te ontslaan (dus een doorloopcyclus van 2 jaar + 6 maand). In de huidige regeling gaat het om een cyclus van 2 jaar + 2 jaar + 6 maand.

Er wordt wel extra aandacht besteed aan het voortraject. Er komt meer opvolging en ondersteuning van medewerkers, waardoor tijdig kan worden bijgestuurd. Ook krijgen de evaluatoren een opleiding om de functioneringsgesprekken kwaliteitsvoller te laten verlopen. Door goede afspraken tussen de chef en medewerker kan er vermeden worden dat een voortraject wordt afgesloten met een ongunstige evaluatie.

Timing

Tijdens diverse personeelsvergaderingen op 10 oktober sprak een meerderheid van de werknemers zich uit ten gunste van het voorstel. Op 16 oktober 2013 wordt door vakbonden en bestuur een protocol ondertekend.Wanneer de gemeenteraad op 25 oktober 2013 de wijzigingen goedkeurt, kunnen ze ingaan vanaf 2014.

Dank

Het stadsbestuur wenst de vakbonden te danken voor hun constructieve medewerking en is ook het personeel dankbaar voor hun bereidheid om ten gunste van het algemeen belang van de stad en haar inwoners enkele verworvenheden in te leveren. We beseffen dat deze aanpassingen op geen groot applaus worden onthaald, maar danken hen voor deze constructieve houding en zijn steeds bereid om in diezelfde geest aanpassingen door te voeren.

Bron interview: TV OOST

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is